Radio Klotestad
home        index        about

Apsis in het bos (park)  english

Dat ik in een park, nee: bos, nee: iets daartussenin wandelde, en een licht beschaduwd plekje zag, met een stuk boomstronk, veel hoge varens, met nét genoeg ruimte om een klein schutkleurig tentje achter te verschuilen en dat ik dacht: het zou best prettig kunnen zijn, om daar een nachtje, of langer (zo lang als nodig) te verblijven. Met halve liter bierblikken binnen handbereik, en meteen bedacht ik al, dat je die onder de aarde zou kunnen ingraven, dan worden ze vanzelf koel. En dat ik dan dáár alleen zou zijn; net te ver weg om het gezeik niet te horen, en net dichtbij genoeg om in geval van calamiteiten nog het hazepad te kunnen kiezen richting bewoonde grond. Hoewel dat ook wat twijfelachtig zou kunnen zijn, zo snel loop ik niet.

Ik zou ook een plasgootje graven, dat wat schuin naar beneden zou lopen in tegengestelde richting van mijzelf, en uiteraard een eindje verderop. Het tentje moest zo klein mogelijk zijn, en in de kleuren van de bomen, de bladeren, aarde.
Googlen en ja, ik vond de Ferrino Sling tent.
Wervende tekst ook, als je weet wat een apsis is:
“Product beschrijving Ferrino Sling 1P Tent

Het is gewoon een van de meest compacte tenten op de markt: de Ferrino Sling 1-tent is ontworpen voor trekking en onafhankelijke reizen. Stel je voor Sling 1 als het is gevouwen: het is slechts 32 cm lang en 12 cm breed. Maar het biedt een kamer van 220 cm lang en 80 cm brede schouders. En we hebben een apsis bij de ingang van winkelmateriaal.” (bron: zoek het zelf even op, ik ben geen influencer).

Ik wist niet wat een apsis is. Verder googlen dus:
“Een apsis of abside (absidiool) is een halfronde, of veelhoekige, nisvormige ruimte aan een basilica, kerk, kathedraal of tempel.” (bron: Wikipedia)

Meteen dacht ik aan Jahon Tohan, de kunstenaar met de net niet omkeerbare naam, waarvan je dat iedere keer weer even checkt of het niet toch écht wel zo zou zijn, met een tijdelijke werkplek in een kerk in zijn woonplaats. Een aantal van zijn beelden zouden prima naast en rond mijn gewenste tent kunnen staan. Als poortwachters, sfinxen, mascottes misschien.

Maar goed, die webwinkeltekst spreekt van een apsis van winkelmateriaal. Moet ik mij een nisvormige ruimte voorstellen, gevormd door stellingkasten en reclameborden?

Ik heb nog niet tot een keuze kunnen komen. Ga ik het bos (park) in, of blijf ik de medemens trotseren vanuit mijn 3-kamermaisonetteke in een gegentrificeerd te worden stadsgebied? Okee, het idee was één nacht, met uitloop; maar stel dat het me heel erg bevalt, en dat ik niet meer terugwil? Ik kon er niet over nadenken. Dus wandelde ik verder en verder en verder. Tot ik in een ander bos (park) kwam, in een heel ander district, in een heel andere mood.
En daar in het midden van al het mooie groen, de bladeren, de boomstronken hier en daar op de grond gevlijd om het mos en de diertjes ook wat te bieden, zag ik een rode muts. Met daaronder een grijzende baard. Voordat ik het gezicht zag, keek ik weg. Ik wilde de man niet storen. Want als ik het zelf zou zijn geweest, had ik ook graag met rust gelaten willen worden.
En hij had dan wel geen tent, maar huisde in zijn gebreide, rode apsis, en dat was genoeg. Voor dan.

Apse in the forest (park)

That I was walking in a park, no: forest, no: something in between, and saw a slightly shaded spot, with a piece of tree trunk, lots of tall ferns, with just enough space to hide a small sheltered tent behind, and that I thought: it might be nice to stay there for a night, or longer (as long as necessary). With half-liter beer cans within reach, and immediately I thought, you could bury them under the earth, then they would become cool by themselves. And that I would then be alone there; just too far away not to hear the whining, and just close enough to be able to take the high road towards inhabited ground in case of calamities. Although that might also be a bit doubtful, I don't walk that fast.

I would also dig a pee trench, which would slope down a bit in the opposite direction of myself, and of course a little further away. The tent had to be as small as possible, and in the colors of the trees, leaves, earth.
Googling and yes, I found the Ferrino Sling tent.
Pleasing text too, if you know what an apse is:
"Product description Ferrino Sling 1P Tent.

It's simply one of the most compact tents on the market: the Ferrino Sling 1 tent is designed for trekking and independent travel. Imagine Sling 1 when folded: it is only 32 cm long and 12 cm wide. But it offers a room 220 cm long and 80 cm wide shoulders. And we have an apse at the entrance to store equipment." (source: look it up yourself, I'm not an influencer).

I didn't know what an apse is. Further googling, then:
"An apse or apside (absidio) is a semicircular, or polygonal, alcove-shaped space on a basilica, church, cathedral or temple." (source: Dutch Wikipedia)

Immediately I thought of Jahon Tohan, the artist with the barely reversible name, which you check every time to make sure it's not really so after all, with a temporary workplace in a church in his hometown. A number of his sculptures could easily stand next to and around my desired tent. As gatekeepers, sphinxes, mascots perhaps.

Anyway, that web shop text speaks of an apse of store material. Should I imagine an alcove-shaped space formed by shelving units and billboards?

I haven't been able to come to a decision yet. Do I go into the forest (park), or continue to defy fellow humans from my 3-bedroom maisonetteke in an urban area to begentrified? Okay, the idea was one night, with walkout; but suppose I really like it, and don't want to go back? I couldn't think about it. So I walked on and on and on. Until I came to another forest (park), in a very different district, in a very different mood.
And there in the midst of all the beautiful greenery, the leaves, the tree stumps here and there flattened on the ground to offer the moss and the little animals something too, I saw a red bonnet. With a graying beard underneath. Before I saw the face, I looked away. I didn't want to disturb the man. Because if it had been me, I too would have liked to be left alone.
And he may not have had a tent, but housed in his knitted, red apse, and that was enough. For then.

back to top

DateTime: 2023 jan 23, 12:29 CET
Author: Mulder
Categories:
[nl] Locatie:bos  Verhalen  Personages:Jahon Tohan  Fotografie 
[en] Location:forest  Stories  Characters:Jahon Tohan  Photography 
Indexes:
[nl] apsis  bos  kathedraal  muts  tent  kluizenaar 
[en] apse  forest  cathedral  bonnet  tent  hermit 

© 2022 hannah celsius