Radio Klotestad
home        index        about

Misschien wil je eerst dit lezen: Flat: situatie 1

Flat: situatie 2.  [english: ]

Toen Arie een jaar of 2 was, zocht ik naar mogelijkheden in de buurt waar hij kon spelen met andere kinderen. Er was niet veel. Een speeltuin gerund door vrijwilligers was er wel, maar die was alleen open op dagdelen dat kinderen vrij van school hadden, en dan was het er veel te druk met grotere kinderen. Dichtbij de flat was een openbaar speelgelegenheidje, met een zandbak, die af en toe wel werd opgeruimd en opnieuw gevuld. Met mooi weer nam ik hem daar eens mee naar toe, en terwijl ik de zandbak scande op mogelijke gevaarlijke- of viezigheden, kwam er een andere vrij jonge moeder aangeslenterd met haar zoontje. We groetten elkaar, en gingen samen op een bankje zitten, terwijl de kleintjes in het zand speelden.

Meltem was van Turkse afkomst, en in het Nederlands kon ze zich aardig redden en dus probeerden we een soort van conversatie te hebben. Ik ben zelf niet zo heel goed in het kletsen, maar ik kan me daar meestal ook wel aardig in redden. We spraken over waar we woonden; ze woonde in dezelfde flat. We hadden het over de kinderen, hun leeftijden, de speeltuin.
Het weer roerde zich, het begon te miezeren, en dus moesten we opbreken.

Een week of twee later zaten we er weer. Na wat ditjes en datjes, zei ze dat ze me wel vaker had zien lopen, en ze vond het leuk dat we elkaar nu spraken, want ze vroeg zich af, of ik een man had. Deze plottwist had ik niet aan zien komen. Ik dacht: hoezo, wie kan dat iets schelen of ik een man heb?
Natuurlijk antwoordde ik eerlijk, want waarom niet? Volgens mij is en ook toen al was er niets mis als je niet getrouwd, of alleenstaande moeder was. Helaas dacht Meltem daar fors anders over. Ze hield er niet meer over op, hoe slinks ik ook probeerde zijwegen in te slaan, die naar wat neutraler onderwerpen zouden leiden. Toen ze opperde, dat ze nog een alleenstaande neef had, die in de buurt woonde, en dat die wel een goede man voor me kon zijn, brak ik. De zon scheen, en ik was heel aardig gebleven, maar met die volkomen misplaatste opmerking kon ik echt niets. Ik zei haar, nogmaals, dat ik geen man wilde, niet haar neef, niet wie dan ook, niemand. En dat ik het er niet meer over wilde hebben.

Het zal u, lezer, niets verbazen, dat een week of wat later er op de vroege avond bij mij werd aangebeld, en een wat nerveuze jongeman, Turks uiterlijk, in een wat onwennig pak en met een verlept bosje tulpen in de hand, iets onbegrijpelijks begon te stamelen. De neef. Zo vriendelijk mogelijk probeerde ik hem uit te leggen, dat ik dit niet wilde, en dat ik dat toch echt heel duidelijk had aangegeven. Ik vond het rot voor hem, waarschijnlijk werd hij ook maar gestuurd door zijn familie. Ik kreeg de indruk dat hij het niet helemaal begreep, maar ik vond dat niet mijn zaak. Ik groette hem vriendelijk en sloot de deur, terwijl hij vertwijfeld afdroop.

Ik was toen 23. Maar vaak werd ik voor veel jonger aangezien. De keer dat ik met mijn zoontje aan het wandelen was, en een man tegen hem zei:
“Zo, ben je fijn met je zusje aan het wandelen?”
Jaren later nog, bijvoorbeeld toen mijn kind naar de middelbare school moest en ik daarvoor één of ander formulier moest invullen; je moest dat bij de desbetreffende instantie gaan ophalen, en toen ik bij het loket om dat specifieke formulier vroeg, keek de man van dienst me aan alsof ik gek was.
“Welk formulier zei u?”
Ik herhaalde het formulier nummer.
“Wie heeft u gezegd dat u dat formulier nodig heeft? Waarom wilt u dat formulier?”
Ik:”Nou, mijn zoon moet naar de middelbare school, en daarvoor heb ik dat formulier toch nodig?”
Die man:”…”
Ik:”Klopt er iets niet?”
De man:”Ehm…. Hoe oud is uw kind?”
Alsof ik een kleuter naar de middelbare school zou sturen.
De man geloofde zijn oren niet, hij vroeg er zelfs een collega bij, ik bood aan mij te legitimeren, maar uiteindelijk kreeg ik het formulier dan toch mee. Vrij bizar.

De Turkse jongeman leek mij een jaar of zeventien. Was Meltem daarom zo vastbesloten ons te koppelen, omdat ze dacht dat ik een tienermoeder was? Ik heb geen idee. Ik heb het haar ook nooit kunnen vragen, want daarna wilde ze niet meer met me praten. Naar de zandbak ging ze nu met andere Turkse vrouwen, ik zei gedag, maar dan zei ze niets, en praatte ze in het Turks met de andere vrouwen, die dan naar me keken alsof ik een vreselijk naar persoon was, en praatten met elkaar, maar niet met mij.

[english text beneath photo]

Maybe you want to read this first: Flat: situation 1

Flat: situation 2.
When Arie was about 2 years old, I looked for opportunities in the neighbourhood for him to play with other children. There wasn't much. There was a playground run by volunteers, but it was only open on days when children had time off from school, and then it was far too crowded with older children.
Close to the flat was a public play area, with a sandbox, which was occasionally cleaned up and refilled. When the weather was nice, I took him there, and while I was scanning the sandpit for any possible danger or dirt, another young mother came strolling by with her son. We greeted each other, and sat down together on a bench while the little ones played in the sand.

Meltem was of Turkish descent, and she could manage quite well in Dutch, so we tried to have some sort of conversation. I'm not very good at chatting myself, but I can usually manage quite well. We talked about where we lived; she lived in the same flat. We talked about the kids, their ages, the playground.
The weather stirred, it started to drizzle, and so we had to break up.

A week or two later, we were there again. After some this and that, she said she had seen me walking around before, and she liked that we were talking now, because she wondered, if I had a husband. I hadn't seen this coming. I thought: why, who cares if I have a man?
Of course I answered honestly, because why not? In my opinion, and even then, there was nothing wrong if you were not married, or a single mother. Unfortunately, Meltem thought decidedly differently. She never stopped talking about it, no matter how slyly I tried to take side roads that would lead to somewhat more neutral topics. When she suggested that she had a single cousin who lived nearby, and that he could be a good man for me, I broke. The sun was shining, and I had remained very nice, but I really couldn't do anything with that completely misplaced remark. I told her, again, that I didn't want a man, not her cousin, not anyone, no one. And that I didn't want to talk about it any more.

It will come as no surprise to you, reader, that a week or so later, on an early evening, the doorbell rang, and a somewhat nervous young man, Turkish-looking, in a somewhat uncomfortable suit and holding a wilted bunch of tulips, began to stammer something incomprehensible. The cousin. As kindly as possible, I tried to explain to him that I didn't want this, and that I had nevertheless made that very clear. I felt bad for him, probably he was just sent by his family. I got the impression he didn't quite understand, but that was none of my business. I greeted him politely and closed the door, while he drifted off in despair.

I was 23 at the time, but I was often mistaken for much younger. Some afternoon I was walking with my infant son, and a man said to him:
"So, are you taking a nice walk with your sister?"
Even years later, for example, when my child had to go to secondary school and I had to fill in some form for that; you had to go and collect it from the relevant authority, and when I asked for that particular form at the counter, the man on duty looked at me like I was crazy.
"Which form did you say?"
I repeated the form number.
"Who told you that you need that form? Why do you want that form?"
Me: "Well, my son has to go to secondary school, and for that I need that form, don't I?"
The man:"..."
Me: "Is something wrong?"
The man: "Ehm.... How old is your child?"
As if I would send a toddler to high school.
The man did not believe his ears, he even asked a colleague, I offered to identify myself, but eventually I was given the form. Pretty bizarre.

The Turkish young man looked about 17 to me. Was that why Meltem was so determined to pair us up, because she thought I was a teenage mother? I have no idea. I was never able to ask her either, because she wouldn't talk to me after that. To the sandbox now, she would go with other Turkish women, I would say hello, but then she’d say nothing, and talk in Turkish to the other women, who would look at me as if i was a horrible person, and talk to each other, but not to me.

back to top

DateTime: 2023 mar 2, 16:32 CET
Author: Mulder
Categories:
[nl] Verhalen   Locaties:D4-701   Locaties:Flat   Personages:Arie   Personages:Meltem 
[en] Stories   Locations:D4-701   Locations:Flat   Characters:Arie   Characters:Meltem 
Indexes:
[nl] alleenstaande moeder   ambtenaren   buitenwijk   buren   flat   huwelijk   leeftijd 
[en] age   civil servants   flat   marriage   neighbours   single mum   suburb 

© 2023 hannah celsius