Radio Klotestad
home        index        about

UFO  [english: UFO]

Wat zag ik? Ik heb het nooit kunnen achterhalen.
Op een vrijdagavond in november 1996 was ik boodschappen wezen doen. Omdat ik toen meestal de boodschappen voor 1 week deed, was mijn fiets meer een pakezel, en dus liep ik naar huis. Ik ging achterom, en liep door de vrij brede steeg. Ik keek naar de lucht, het was vrij koud en helder die avond, het waaide niet. Mijn gezichtsveld was, zoals ik later reconstrueerde, richting een sportcomplex met tennisbanen en zo meer (op het briefje staat wielerbaan - ik weet niet of dat er toen ook zat), dat vrij ver maar wel in rechte lijn vanaf dat punt vanaf mijn huis was. Het was half 8, dus er zal ongetwijfeld op dat moment getraind zijn.

Het zullen dan ook die sterke lampen van die locatie zijn geweest, die onderdelen van een overkomend object even op deden lichten. Het was alsof er een enorm groot, zwevend object overkwam, waarbij aan de onderkant 4 reflecterende cirkels waren - die dus oplichten tijdens het passeren van het sportveld. Het ging niet heel erg snel, daarom leek het zwevend. Er was ook geen geluid hoorbaar.
Omdat het zo opvallend en vreemd was, keek ik goed of ik andere dingen kon zien - maar het enige was heel hoog in de lucht de knipperende lampjes van een vliegtuig. Dit vliegtuig hoorde ik niet. De oplichtende cirkels van het object knipperden niet, ze werden echt duidelijk van onderaf belicht in het voorbijgaan. Omdat ik best veraf was, moet het een behoorlijk groot object geweest zijn. Iets als een deltavlieger was het dus niet. Op het briefje staat ook 'stealth' geschreven, dat was iets dat ik dan het meest waarschijnlijk achtte. Maar het lijkt me, dat ik het dan wel gehoord had moeten hebben. En het lijkt me, dat een stealth vliegtuig geen detecteerbare reflectoren heeft.
Het enige dat er dan nog overblijft, is een zweefvliegtuig. Die zijn nog redelijk groot in spanwijdte (bij sommigen 20 meter). Het zou ook het onhoorbare verklaren. Alleen zijn die vleugels niet zo breed, en die vier reflectoren - vanaf zo'n grote afstand - leken mij een stuk groter dan op zulke smalle vleugels logischerwijze zouden kunnen passen.

Ik denk dat we toen nog geen internet hadden, dat was waarschijnlijk pas een paar jaar later. Dus ergens even iets opzoeken was er niet bij. Ik vond het wat overdreven om de politie te bellen hiervoor, er was verder niets ernstigs gebeurd dus wat had dat ook voor nut gehad?
Later die avond tekende ik het op een velletje notitiepapier en stopte het ergens waar ik het kwijtraakte. Pas in 2005 vond ik het terug, en plakte het toen in mijn dagboek.

Jaren later heb ik nog wel eens gezocht bij internetfora voor UFO meldingen etcetera, maar nooit iets gevonden. Het is mij een compleet raadsel. Ik heb het ook wel eens aan vrienden verteld, maar die reageerden altijd heel vreemd. Alsof het ze helemaal niet interesseerde, ze namen het aan als een soort kennisgeving, en gingen daarna over op een ander onderwerp. Dat heb ik ook altijd heel vreemd gevonden. Alsof het iets onbespreekbaars was. Maar waarom? Vonden ze het gek, of eng, of ongeloofwaardig? Geen idee.

Ik hoop er ooit nog eens achter te komen, wat het was. Het blijft me toch wel bezighouden nog, af en toe. En door dit voorval ben ik erg geïnteresseerd geraakt in UFO's.

[english text beneath photo]

UFO

What did I see? I was never able to figure it out.
On a Friday evening in November 1996 I went shopping. Because I usually did the groceries for 1 week back then, my bike was more of a pack mule, so I walked home. I went around the back and walked down the fairly wide alley. I looked at the sky, it was quite cold and clear that night, there was no wind. My field of vision, as I later reconstructed, was towards a sports complex with tennis courts and such (the note says velodrome - I don't know if it was there back then), which was quite far but in a straight line from that point from my house . It was half past eight, so there would have been some training going on at that time.

It must therefore have been those strong lamps from that location that briefly lit up parts of an overcoming object. It was as if a huge, floating object came over, with 4 reflective circles at the bottom - which therefore lit up when passing the sports field. It didn't go very fast, that's why it seemed floating. There was also no sound.
Because it was so striking and strange, I looked closely for other things - but i only saw the flashing lights of an airplane, very high in the sky. I didn't hear this plane. The glowing circles of the object didn't blink, they were really clearly lit from below in passing. Since I was quite far away, it must have been quite a large object. So it wasn't anything like a hang glider. The note also has 'stealth' written on it, which was something I thought was the most likely. But it seems to me that I should have heard it. And i don't think a stealth plane has detectable reflectors.
The only thing left is a glider. These are still fairly large in wingspan (some have 20 metres). It would also explain the inaudible. Except that those wings are not that wide, and those four reflectors - from such a great distance - seemed to me a lot bigger than could logically fit on such narrow wings.

I think we didn't have the internet back then, that was probably a few years later. So a quick search was out of the question. I thought it was a bit too much to call the police for this, nothing serious had happened so what was the point?
Later that night I drew it on a piece of note paper and put it somewhere and then lost it. It wasn't until 2005 that I found it again, and then stuck it in my diary.

Years later I sometimes searched internet forums for UFO reports etcetera, but never found anything. It's a complete mystery to me. I have also told friends about it, but they always reacted very strangely. As if they didn't care at all, they took it as some kind of notice, and then moved on to another subject. I've always found that very odd. Like it was something unmentionable. But why? Did they think it was crazy, or scary, or unbelievable? No idea.

I hope someday i will find out what it was. It still keeps me busy, every now and then. And because of this incident i became very interested in UFO's.

back to top

DateTime: 2023 feb 2, 11:16 CET
Author: Mulder
Categories:
[nl] Verhalen  Locaties:D4-701  Gebeurtenissen:UFO 
[en] Stories  Locations:D4-701  Events:UFO 
Indexes:
[nl] UFO  mysterie 
[en] UFO  mystery 

© 2023 hannah celsius