Radio Klotestad
home        index        about

Love did not Win  [english: Love did not Win]

Toen Ex aanbood om in plaats van naar D2-Eiland1 naar New York te gaan, had ik misschien gealarmeerd moeten zijn. Ik bedoel: D2-Eiland1. New York. Misschien was ik ook wel gealarmeerd, maar stopte ik het weg. Ging ik er nog steeds vanuit, dat er over dingen te praten was, dat we dat ook gingen doen, en dat hij toch niet, nooit, me helemaal mee naar de andere kant van de wereld zou nemen om het uit te maken?

Het was waarschijnlijk de meest dramatische vakantie ooit. Was het zijn afscheidsgeschenk? Of was het een test geweest, om te kijken of ik alsnog ontpopte als de vrouw van zijn nieuwe dromen? In het begin van onze relatie, vertelde hij hoe hij het met zijn vorige vriendin tijdens een wandeling had uitgemaakt. Het leek hem toen een goed idee, om er op die manier letterlijk en figuurlijk lucht aan te geven. Het was natuurlijk ook dramatisch: ze barstte in huilen uit, andere wandelaars keken hem verwijtend aan en mompelden schande in het voorbijgaan.

New York was New York, overweldigend, eng, mooi, spannend, lelijk. Maar hoe ik ook mijn best deed te genieten, ergens bleef er iets niet kloppen. Ex klopte niet. Toen hij onze namen op de Brooklyn Bridge schreef, zag ik hoe hij even aarzelde, voordat hij in plaats van een hartje een plusje tussen onze namen in schreef. Bij een billboard van Rocky wilde hij op de foto, maar zonder het Love Wins dat er bij stond; ik was de fotograaf en besloot het er wel bij te nemen. Iedere keer dat ik die foto zie, vraag ik me af hoe hij dat ziet. Love did not Win.

We hadden al jaren geen seks meer, dat was mijn schuld. Er is iets in mij – ik zou het trauma noemen – dat ik niet onder controle heb, een kracht die dingen stopt in mij, die mijn lichaam beweegt of stopt, processen verstoort of juist bevorderd, en al kan ik achteraf zeggen welke triggers het in gang zetten, zodra het begint ben ik mij er niet van bewust. Ik kan me voorstellen, dat dat lastig is in een relatie. Daarom blijft niemand uiteindelijk bij me.
Om beter te kunnen slapen hadden we gescheiden bedden in het hotel: je weet tenslotte niet vantevoren hoe diep de kuil in het midden is.
Op een avond vroeg ik of ik bij hem in bed zou komen, maar hij wilde niet. Daarna lag ik uren wakker, en wilde ik eigenlijk weg maar dat kon niet, want ik kende de stad niet en waar had ik heen gemoeten? Ik voelde me zo alleen en afgewezen.
Had hij zich al die jaren ook alleen en afgewezen gevoeld?

Een andere avond had ik hem een klap in zijn gezicht gegeven, toen we in een vrijwel verlaten restaurant aten, en hij had lopen flirten met de knappe serveersters. We dronken, de volgende ochtend herinnerde hij mij eraan. Ik schaamde me.
Ik was ook zijn verjaardag vergeten, die midden in die week viel. Er waren zoveel dingen in mijn hoofd rond aan het gaan – alles was zo anders, en dan die niet-kloppendheid die overal overheen hing.
Ik verontschuldigde me, meerdere keren, en iedere keer zei hij, dat hij gelukkig veel felicitaties van anderen had gekregen. Het voelde alsof er in die zin nog iets anders verborgen lag: ik heb jou niet nodig.
Omdat ik bang was dat ik alles verkeerd deed, deed ik alles verkeerd.

Hoe dan ook, we keerden terug naar Klotestad en nog had hij het niet uitgemaakt. Ik koos de mooiste foto uit die ik van New York had gemaakt, liet die groot afdrukken en bij hem bezorgen als verjaardagscadeau. Zou die ooit aan zijn muur gehangen hebben? Ik ben nooit meer bij hem thuis geweest.

Een week na de vakantie wilde hij met me naar de film. Zelfde vibes, en nu wist ik het: ik klopte niet. Na de film had hij enorme haast om naar huis te gaan (mijn huis). Ik had me voorgenomen om het te hebben over dat we misschien maar beter in therapie konden om onze relatie te redden. Maar hij was me voor, en maakte het uit. 6 april 2014.

[english text beneath photo]

Love did not Win

When Ex offered to go to New York instead of D2-Island1, perhaps I should have been alarmed. I mean: D2-Island1. New York. Maybe I wás alarmed, but put it away. Was I still assuming, that there were things to talk about, that we were going to, and that he would not, ever, take me all the way to the other side of the world to break up with me?

It was probably the most dramatic holiday ever. Was it his parting gift? Or had it been a test, to see if I still emerged as the woman of his new dreams? Early in our relationship he told me, how he had broken up with his previous girlfriend on a walk. It seemed like a good idea to him at the time, to literally and figuratively give it some air. Of course, it was also dramatic: she burst into tears, other hikers looked at him reproachfully and muttered shame in passing.

New York was New York, overwhelming, scary, beautiful, exciting, ugly. But no matter how hard I tried to enjoy it, somewhere something kept going wrong. Ex wasn't right. When he wrote our names on the Brooklyn Bridge, I saw how he briefly hesitated before he wrote a plus instead of a heart between our names. At a Rocky billboard he wanted his picture taken, but without the Love Wins that went with it; I was the photographer and decided to include it. Every time I see that picture, I wonder how he sees it. Love did not Win.

We hadn't had sex for years; that was my fault. There is something in me - I would call it trauma - that I cannot control, a force that stops things in me, that moves or stops my body, disrupts processes or promotes them, and though I can tell afterwards which triggers set it in motion, as soon as it starts I am not aware of it. I can imagine, that's tricky in a relationship. That's why no one ends up staying with me.
To sleep better, we had separate beds in the hotel: after all, you don't know in advance how deep the pit in the middle is.
One night I asked if I would get into bed with him, but he wouldn't. Then I lay awake for hours, actually wanting to leave but couldn't because I didn't know the city and where would I have gone? I felt so alone and rejected.
Had he also felt alone and rejected all these years?

Another night, I had slapped him in the face when we were eating in an almost deserted restaurant, and he had been flirting with the pretty waitresses. We were drinking, the next morning he reminded me. I was embarrassed.
I had also forgotten his birthday, which fell in the middle of that week. There were so many things going around in my head - everything was so different, and then this non-compliance that hung over everything.
I apologised, several times, and each time he said, he had thankfully received many congratulations from others. It felt like there was something else hidden in that sentence: I don't need you.
Because I was afraid I was doing everything wrong, i did everything wrong.

Anyway, we returned to Klotestad and still he hadn't broke up with me. I chose the best photo I had taken of New York, had it printed large and delivered to him as a birthday present. Would it ever have hung on his wall? I never went to his house again.

A week after the holidays, he wanted to go to the movies with me. Same vibes, and now I knew: I did not add up. After the film, he was in a huge hurry to get home (my house). I had resolved to talk about how maybe we should go to therapy to save our relationship. But he beat me to it, and broke up with me. April 6, 2014.

back to top

DateTime: 2023 jan 31, 10:16 CET
Author: Mulder
Categories:
[nl] Stories  Personages:Ex  Locaties:New York  Gebeurtenissen:breuk  Fotografie:duiven  Fotografie:New York  Fotografie:Hannah en Ex 
[en] Stories  Characters:Ex  Locations:New York  Events:break-up  Photography:pigeons  Photography:New York  Photography:Hannah and Ex 
Indexes:
[nl] relaties  breuk  New York 
[en] relations  break-up  New York 

© 2023 hannah celsius